Joshi Seinenkai, v. 16, no. 5 (May, 1919)
Young Women of Japan


11645179