Joshi Seinenkai, v. 17, no. 4 (April, 1920)
Young Women of Japan


11645780