Joshi Seinenkai, v. 18, no. 12 (December, 1921)
Young Women of Japan


11648507