Joshi Seinenkai, v. 19, no. 1 (January, 1922)
Young Women of Japan


11648593