Joshi Seinenkai, v. 19, no. 4 (April, 1922)
Young Women of Japan


11648823