President Wu Yi-fang - President Wu, Ginling 1919


12376106