Xin ke Guan yin hui jie shi yi / Cai Shi zuan zhu.