Dai Nihon Dochu Hayabiki Saiken no Dzu [Guide to Japan].