Kaart van den tegenwoordigen Zee-Dyk liggende voor de Landen van Muisduinen en de Helder, strekkende van het Nieuwe-Diep tot aan Kykduin, mitsgaders de diepte voor dezelve gepeild, van twee tot twee Roeden naar Zee, met Hoog-Water in Amsterd. Voeten door