Map of China, the 18 provinces [cartographic material] / by L. Richard = Shi ba sheng : [Zhongguo] / Xia Zhishi.