Eastman's New Map of the White Mountains. Photo Electro. Co., Boston.