Chertezhʺ novoprīobri︠e︡tennymʺ otʺ Polʹshi Rossīei︠u︡ zemli︠a︡mʺ vʺ 1793 godu / soch: A. Vilbrekhtʺ.


16397472