Corinthia Smith and Azariah Smith (1817-1851)


16398246