ALS to unidentified correspondent, 229 Piazzi Santi Apostoli