"La musée de Guadalajara," draft, typescript, corrected