Huang Wei Shih's Photography final examination portfolio: Student in Kuliang (Guling), near Foochow (Fuzhou)


16528203