Sate mo sono nochi Yonosuke-banashi / Shikitei Sanba saku ; Utagawa Kunisada ga.


16584372