Napasser vande westersche ende oostersche zee-vaert, inhoudende de streckinghen, coursen, ende hooghten van verscheyden authoren in haere lees-caerten beschreuen: mitsgaders de coursen ende hooghten van hare pas-caerten ende de ronde ghebulte pas-caert, alles by een vergadert ende naghepast door Adriaen Veen.