Masuyama Kawachi no kami nenpu, Bunsei 9 [1826].


16706470