Girls making lace, Agoué, Benin, ca.1920-1940


16719001