Lu Wang Huai Ching Garden, leased by Yenching University


17211564