Kōfukuji kaisho mokudai saisai hikitsuke, Kōryaku 2 [1380].