Kahalta. Dog fish. Painting, 18 x 25.5 cm.


2003284