"Kahalta. Dog fish." Painting, 18 x 25.5 cm.


2003284