Pinax II. Musarithmi melothesias floridae siue artificiosae pro metris iambicis, Euripedaeis, hectasyllabis ... [Page 106 of Lib. VIII Musurgia Mirisica.]