Salt Air Pavilion, Great Salt Lake, Utah. no. 53609


2006920