Daming tongxing baochao: early Ming Dynasty bank note