U.S.P.R.R. Ex. & Surveys, California. Botany-Plate I. Argemone munita


2015659