Bird's eye view of the city of Nebraska City. Otoe County Nebraska 1868


2016082