Farm of C. O. Benton. Near Onaga, Pottawatomie, Co. Kansas