Yingl tsingl khvat / Mani Leyb ; getseykhnt fun Elieyzer Lisitski