Bregler, Charles, at the Thomas Eakins House, 1729 Mount Vernon Street, Philadelphia


2031222