Nademaal het assureren van scheepen en koopmanschappen, zoo voor de gevaren van de zee, van die van oorloge, en van pirateryen, noodzakelyk is voor de negotie en zeevaart, en dat men zeit in Engeland een maatschappy daartoe opgerecht, om door een groot za


2031599