Li ji zhu shu : 63 juan, can, cun juan yi zhi er ba, san liu zhi liu san / [Zheng Xuan zhu ; Lu Deming yin yi ; Kong Yingda shu]