Er ru ting qun fang pu : [ 28 juan, juan shou / Wang Xiangjin zuan ji ; Mao Fangbao [Jin] jiao zheng ; Wang Yuling, Wang Shizhan, Wang Qichun quan ci]


2035761