Xin ding jing ben zeng he shi yi Kui zi Qian jia shi : [shang xia juan] : qian xian zhu shi ming gong he yun / Gu Taichu (i.e. Qiyuan) jiao yue ; Zheng Jihua chong ding