Mao shi zhu shu : 20 juan, can, cun juan yi zhi yi zhi yi zhi san, san zhi yi zhi shi san zhi yi, fu Mao shi zheng yi xu, Shi pu xu / [Mao Heng zhuan ; Zheng Xuan jian ; Kong Yingda shu]