Lie nü zhuan : shi liu juan / Wang Daokun zeng ji ; Qiu Ying hui tu.