The Mid-Hudson Bridge. Poughkeepsie, New York (GFB-69-109)