[Envelope], 1956 Cambridge, Mass. [from] V. Nabokov [to] Mr. Edmund Wilson


2036923