Ōmi hakkei, Genroku 4-6 [1691-1693] / Yamamoto Soken.