Abandoned Church. Bavaria, Kansas (591-1343)


2041004