Washington Bridge, Harlem River. New York, New York (173-265)