Co[m]media in moresca nouame[n]te co[m]posta p[er] m. Fra[n]cesco Fo[n]si castiglionese ..., intitulata, Piata di Venere