Artwork - Davenport, Guy - Painting, Ezra Pound


2108279