[Correspondence between Ezra Pound, Dorothy Pound and Olivia Rossetti Agresti, Rome (Italy)]