Kalendarion Gregorianon aidion o nyn prostagmati tou hagiotatou kai makariotatou Gregoriou Triskaidekatou ... / ek tes Latinon phones eis ten Helenida dialekton Ioannes Baptistes o Gabios metenenken


2110549