[Photograph of Ezra Pound standing on the Seguso Bridge]