[Photograph of Ezra Pound with Olga Rudge, Olga's arm around Ezra's shoulder]