Poughkeepsie Bridge, Poughkeepsie, N.Y. No. 54090


2006663